Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W strukturze serwisu istnieje 25 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (których są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Maranowski, gos@nadarzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 739 71 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Orlik w Kostowcu:

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • prysznic z szerokim wjazdem,
 • miejsce oznakowane na parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • oznakowanie drogi do toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • tabliczki na drzwiach w języku Braille’a.

Orlik w Ruścu:

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • prysznic z szerokim wjazdem,
 • miejsce oznakowane na parkingu dla osób niepełnosprawnych (w trakcie wykonania),
 • oznakowanie drogi do toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • tabliczki na drzwiach w języku Braille’a.

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn:

 • szatnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w prysznic oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsce na hali Widowiskowo-Sportowej - możliwość oglądania wydarzeń sportowych,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • oznakowanie drogi do toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • tabliczki na drzwiach w języku Braille’a,
 • oznakowanie o możliwości wejścia z psem przewodnikiem.

Hala Sportowa wraz z kompleksem boisk przy SP, ul. Sitarskich 4, Nadarzyn:

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w każdej szatni prysznic z szerokim najazdem dla osoby niepełnosprawnej,
 • przy trybunach miejsce do oglądania wydarzeń sportowych,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • tabliczki na drzwiach w języku Braille’a,
 • oznakowanie o możliwości wejścia z psem przewodnikiem.

Stadion i budynek GOS, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn:

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • tabliczki na drzwiach w języku Braille’a,
 • oznakowanie o możliwości wejścia z psem przewodnikiem,
 • przy trybunach miejsce do oglądania wydarzeń sportowych.

Obiekt sportowo-rekreacyjny, ul. Brwinowska 15, Stara Wieś:

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks Basenów Letnich GOS, ul. Działkowa 1, Strzeniówka:

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazdy i winda dla osób niepełnosprawnych (możliwość korzystania z basenu).