Statut

Statut Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Nadarzyn, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej
 2. Siedziba GOS znajduje się w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 20, a terenem działania jest Gmina Nadarzyn.

§ 2

GOS używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie
05-830 Nadarzyn, ul. Żółwińska 20

NIP 534-22-93-516

tel. +48 22 739 71 70

Rozdział II - Cele, sposoby ich realizacji i zakres działania

§ 3

 1. Celem działalności GOS jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Nadarzyn.
 2. W swojej działalności GOS powinien uwzględnić przesłanki wychowawcze dążące do tego by w działaniach zapewnić wysokie walory wychowawcze poprzez odpowiedni dobór kadry oraz formy i treści zajęć oraz przesłanki społeczne poprzez stwarzanie warunków umożliwiających uczestnictwo w zajęciach dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na sytuację materialną, prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych.

§ 4

Sposoby realizacji celów GOS:

 1. Realizacja usług w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 2. Udostępnienie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
  1. klubów i związków sportowych,
  2. organizacji kultury fizycznej,
  3. innych organizacji i stowarzyszeń,
  4. osób indywidualnych.
 3. Organizowanie imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 4. Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
 5. Prowadzenie zajęć w zespołach sportowo – rekreacyjnych, z uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 6. Prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji.
 7. Współpraca z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
 8. Organizowanie imprez turystycznych w tym kolonii i obozów sportowych.

§ 5

Do zakresu działań GOS należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
 2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych.
 3. Zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, sołectwami oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Nadarzyn.
 4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
 5. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno - sportowymi.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy bazy sportowej Gminy Nadarzyn.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
  1. nieodpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych działających na terenie Gminy Nadarzyn oraz organizacji i jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne Gminy, na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
  2. odpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Nadarzyn;
  3. odpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Nadarzyn;
  4. odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
 8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 6

GOS może prowadzić działalność w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

Rozdział III - Organizacja i zarządzanie

§ 7

GOS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 8

 1. Zatrudnienie Dyrektora GOS następuje w drodze konkursu przeprowadzanego przez Wójta Gminy Nadarzyn.
 2. Kadencja Dyrektora GOS trwa 4 lata.
 3. Do zakresu obowiązków Dyrektora GOS w szczególności należy:
  1. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników GOS, w szczególności zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
  2. opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych,
  3. dysponowanie środkami finansowymi GOS w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
  4. ustalanie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracowników,
  5. czuwanie nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  6. dbanie o mienie GOS i właściwą gospodarkę tym mieniem,
  7. tworzenie planów działalności GOS,
  8. przedkładanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości.

§ 9

 1. Strukturę organizacyjną, zasady działania i zadania GOS określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora.
 2. Regulamin organizacyjny GOS zatwierdza Wójt Gminy.

Rozdział IV - Majątek Gminnego Ośrodka Sportu

§ 10

GOS korzysta z następującego mienia powierzonego przez Gminę w użyczenie, na czas nieokreślony nieodpłatnie:

 1. Stadion Sportowy w Nadarzynie, ul. Żółwińska 20,
 2. Hala Widowiskowo-Sportowa w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41,
 3. Obiekty Sportowe przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4.

Rozdział V - Gospodarka finansowa

§ 11

GOS jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków budżetowych przyznawanych z budżetu gminy oraz wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych.

§ 12

GOS składa sprawozdanie ze swojej działalności Wójtowi i Radzie Gminy Nadarzyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. za pierwsze półrocze - do 31 lipca danego roku,
 2. za cały rok - do 15 lutego roku następnego.

Rozdział VI - Nadzór

§ 13

 1. Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GOS z budżetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 • autor: Rada Gminy Nadarzyn, data: 2010-03-31